Odpad

Co je odpad? Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva přesně odpad definuje zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice.

Dělení odpadu

Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné a kapalné, podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, stavební odpady, zemědělské odpady a komunální odpady.

Využití odpadů

Druhotné využití odpadu jako surovina
Recyklace odpadu
Spalování odpadu
Ukládka odpadu na skládce

Původce odpadu je

Právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Povinnosti původců odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech

Povinnosti původců odpadů jsou dány ustanoveními § 16 zákona o odpadech, především:

- odpady musí být zařazeny podle Katalogu odpadů a kategorií
Nakládání s nebezpečným odpadem je možné - ve smyslu § 79 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech, jen se souhlasem příslušného úřadu s rozšířenou působností (náležitosti žádosti - viz ustanovení § 2 vyhl. č.383/2001 Sb. , o podrobnostech nakládání s odpady, vzor žádosti uveden v příloze), pokud na tuto činnost není již souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona. Při množství více než 100 tun nebezpečných odpadů za rok souhlas uděluje příslušný krajský úřad.

- zajistit přednostní využití odpadů ve smyslu § 11 zákona, nemůže-li původce sám odpad využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech, převést tento odpad do vlastnictví pouze osobě oprávněné ve smyslu § 12 odst. 3 zákona

Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Povinnosti při přepravě odpadů jsou dány ustanoveními § 24 v návaznosti na § 40 zákona o odpadech a § 25 vyhl. č.383/2001 Sb. - např. ve smyslu § 40 odst. 2 zákona o odpadech je povinností odesílatele nebezpečného odpadu přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list, zaslat evidenční list obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení a informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa zahájení přepravy a inspekci v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu.

- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů ( § 6 odst. 4 zákona ) a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, není-li třídění nebo oddělené shromažďování s ohledem na následné využití nebo odstranění nutné, může od něj původce na základě souhlasu příslušného krajského úřadu upustit - § 78 odst. 2 písm. j) zákona o odpadech.

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- vést průběžnou evidenci o odpadech a o způsobech nakládání s nimi (včetně zařízení a látek s obsahem PCB definovaných v § 26 zákona o odpadech) ve smyslu ustanovení § 39 zákona o odpadech a § 21 vyhl. č.383/2001 Sb.- lze užít formu dle přílohy č. 20 citované vyhlášky,

zasílat hlášení o roční produkci a nakládání s odpady úřadu s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny (podmínkou je produkce více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo 50 t ostatních odpadů za kalendářní rok). Hlášení se zasílá do 15.února následujícího roku, rozsah a náležitosti jsou uvedeny v § 22 citované vyhlášky - údaje se zasílají na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 20, obce zasílají hlášení o roční produkci komunálních odpadů a způsobech nakládání s nimi za uplynulý rok na formulářích uvedených v příloze č. 21.
Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu.
V případě mobilních provozoven se ohlašování provádí podle místa nakládání s odpadem.

Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů jsou povinny zasílat ve smyslu § 39 odst. 5 zákona o odpadech údaje do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu shromažďovacího nebo sběrového místa nebo skladu odpadů na formuláři podle přílohy č. 24 vyhlášky 383/2001 Sb.
- zpracovat plán odpadového hospodářství ( § 44 zákona o odpadech v návaznosti na ustanovení § 41 a § 28 vyhl. č.383/2001 Sb.) – podmínkou je produkce více jak 10 t nebezpečného nebo více jak 1000 t ostatního odpadu ročně.
- ustanovit odpadového hospodáře ( § 15 zákona o odpadech ) za podmínky , že v posledních 2 letech bylo nakládáno s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t za rok.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace