Odvoz odpadu Středočeský kraj

Specializujeme se na odvoz odpadu , odvoz sutě a dalších jiných odpadů přistavenými kontejnery od právnických i fyzických osob také z území Středočeského kraje. Odpad odvážíme ze staveb, skladů i domácností občanů. Zajišťujeme likvidaci černých skládek. Provádíme vyklízení bytů ,sklepů , půd , skladů a skladových areálů . Provádíme demoliční práce malého rozsahu a úklidové práce. Odpady třídíme.

Nakládání s odpady provádíme v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. a jinou platnou legislativou. Máme udělený souhlas k provozu mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadu:

K odvozu odpadů používáme speciální kontejnerové vozy Avia a Iveco s kontejnery různých objemů a nosností.

Vozidlem Avia odvážíme odpad do hmotnosti 5 tun odpadu.
Vozidlem Iveco odvážíme odpad do hmotnosti 8 tun odpadu.

Naše kontejnery o objemech 3 až 20m3 – velkokapacitní kontejnery přistavíme na Vámi určené místo , kde si je můžete naložit vlastními prostředky , nebo Vám nakládku zajistíme naší technikou , nebo lidmi za smluvenou cenu.

Mějte Vaše odpady pod kontrolou.

Zajistíme evidenci odvezených odpadů. Pomocí programu ENVITA od společnosti Inisoft,s.r.o. povedeme Vaší průběžnou evidenci odpadů , včetně ročního hlášení na ISPOP v požadovaném formátu (MŽP).Tuto službu provádíme za úplatu dle dohody. Na výši ceny za vedení evidence má vliv množství odpadu a četnost odvozu kontejnerů.

Na území Středočeského kraje odvážíme a likvidujeme hlavně tyto odpady:

Obecně známe jako:

Stavební suť včetně střešních krytin ,betony , výkopovou zeminu , sádrokarton , obaly, krabice plechovky ,igelit , lino , papír, okna , dveře , sklo, dřevo, polystyren , nábytek , koberce, textil ,elektrozařízení , železo ,větve , stromy , listí , gumu …

Dle katalogu odpadů tyto odpady:

010408 Odpadní štěrk a kamenivo             

010409 Odpadní písek a jíl
020103 Odpad z rostlinných pletiv                020107 Odpady z lesnictví                                  020109 Agrochemické odpady                    

030101 Odpadní kůra a korek                              030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo...              100101 Škvára, struska a kotelní prach            100102 Popílek ze spalování uhlí                        100201 Odpady ze zpracování strusky              100202 Nezpracovaná struska                            100320 Prach ze spalin                                        100330 Odpady z úpravy solných strusek          120102 Úlet železných kovů                                120104 Úlet neželezných kovů                          120105 Plastové hobliny a třísky                          120113 Odpady ze svařování                              120117 Odpadní materiál z otryskání                  120121 Upotřebené brusné nástroje ...               150101 Papírové a lepenkové obaly                         
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly                                          150105 Kompozitní obaly
150106 Směsné obaly                                          150107 Skleněné obaly                                        150109 Textilní obaly                                            150203 Absorční činidla, filtračí materiály a                             čistící  tkaniny

160103 Pneumatiky                                              160119 Plasty                                                      160102 Sklo                                                          160216 Jiné složky odstraněné z vyřazených...  160304 Anorganické odpady                              160306 Organické odpady
170101 Beton
170102 Cihla
170103 Tašky a keramické výrobky
170107 Směsi, nebo oddělené frakce betonu,                         cihel, tašek a keramických...
170201 Dřevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170302 Asfaltové směsi bez obsahu dehtu             
170504 Zemina a kamení
170506 Vytěžená hlušina                                      170508 Štěrk ze železničního svršku
170604 Izolační stavební materiály
170802 Stavební materiály na bázi sádry
170904 Směsné stavební a demoliční odpady 190102 Železné materiály získané z pevných                         zbytků po spalování                          190501 Nezkompostovaný podíl komunálního                       nebo podobného odpadu                  190502 Nezkompostovaný podíl odpadů                                 živočišného a rostlinného původy                 

190503 kompost nevyhovůjící jakosti                  190801 Shrabky z česlí                                        190802 Odpady z lapáků písku                            190901 Pevné odpady z primárního čištění      190904 Upotřebené aktivní uhlí                            191001 Železný a ocelový odpad                        191002 Neželezný odpad                                    191201 Papír a lepenka                                        191202 Železné kovy                                            191203 Neželezné kovy                                        191204 Plasty a kaučuk                                      191205 Sklo                                                          191207 Dřevo                                                      191208 Textil                                                        191209 Nerosty                                                   191210 Spalitelný odpad                                      191212 Jiné odpady z mechanické úpravy odpadu
200101 Papír a lepenka
200102 Sklo                                                          200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuch.

200110 Oděvy                                                      200111 Textilní materiály                                     200125 Jedlý olej a tuk                                        200128 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
200138 Dřevo                                                      200139 Plasty
200201 Biologicky rozložitelný odpad                  200301 Směsný komunální odpad
200202 Zemina a kameny
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
200302 Odpad z tržišť
200303 Uliční smetky
200307 Objemný odpad

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace