Odvoz odpadu Praha

Specializujeme se na odvoz odpadu , odvoz sutě a dalších jiných odpadů přistavenými kontejnery od právnických i fyzických osob na celém území hlavního města Prahy. Odpad odvážíme ze staveb, skladů i domácností občanů. Zajišťujeme likvidaci černých skládek. Provádíme vyklízení bytů, sklepů, půd, skladů a skladových areálů . Provádíme demoliční práce malého rozsahu a úklidové práce. Odpady třídíme.

Nakládání s odpady provádíme v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. a jinou platnou legislativou.
Máme udělený souhlas k provozu mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadu:

  Rozhodnutí o udělení souhlasu 2021 – 2027 adamek odpady

K odvozu odpadů používáme speciální kontejnerové vozy Avia a Iveco s kontejnery různých objemů a nosností.

Vozidlem Avia odvážíme odpad do hmotnosti 5 tun odpadu.
Vozidlem Iveco odvážíme odpad do hmotnosti 8 tun odpadu.

Naše kontejnery o objemech 3 až 20 m3 – velkokapacitní kontejnery přistavíme na Vámi určené místo , kde si je můžete naložit vlastními prostředky , nebo Vám nakládku zajistíme naší technikou.

Mějte Vaše odpady pod kontrolou.

Zajistíme evidenci odvezených odpadů. Pomocí programu ENVITA od společnosti Inisoft,s.r.o. povedeme Vaší průběžnou evidenci odpadů, včetně ročního hlášení na ISPOP v požadovaném formátu (MŽP).Tuto službu provádíme za úplatu dle dohody. Na výši ceny za vedení evidence má vliv množství odpadu a četnost odvozu kontejnerů.

Na území hl.m. Prahy odvážíme a likvidujeme hlavně tyto odpady:

Obecně známe jako:

Stavební suť (betony, cihly, střešní tašky, omítky), výkopovou zeminu, sádrokarton, obaly, krabice, plechovky, igelit, lino - PVC, papír, okna, dveře, sklo, dřevo, polystyren, nábytek, koberce, textil ,elektrozařízení , gumu, pneumatiky, železo ,bioodpad (větve, listí, trávu, keře, stromy)…

Dle katalogu odpadů tyto odpady:

010408 Odpadní štěrk a kamenivo             

010409 Odpadní písek a jíl
020103 Odpad z rostlinných pletiv                020107 Odpady z lesnictví                                  020109 Agrochemické odpady                    

030101 Odpadní kůra a korek                              030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo...              100101 Škvára, struska a kotelní prach            100102 Popílek ze spalování uhlí                        100201 Odpady ze zpracování strusky              100202 Nezpracovaná struska                            100320 Prach ze spalin                                        100330 Odpady z úpravy solných strusek          120102 Úlet železných kovů                                120104 Úlet neželezných kovů                          120105 Plastové hobliny a třísky                          120113 Odpady ze svařování                              120117 Odpadní materiál z otryskání                  120121 Upotřebené brusné nástroje ...               150101 Papírové a lepenkové obaly                         
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly                                          150105 Kompozitní obaly
150106 Směsné obaly                                          150107 Skleněné obaly                                        150109 Textilní obaly                                            150203 Absorční činidla, filtračí materiály a                             čistící  tkaniny

160103 Pneumatiky                                              160119 Plasty                                                      160102 Sklo                                                          160216 Jiné složky odstraněné z vyřazených...  160304 Anorganické odpady                              160306 Organické odpady
170101 Beton
170102 Cihla
170103 Tašky a keramické výrobky
170107 Směsi, nebo oddělené frakce betonu,                         cihel, tašek a keramických...
170201 Dřevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170302 Asfaltové směsi bez obsahu dehtu             
170504 Zemina a kamení
170506 Vytěžená hlušina                                      170508 Štěrk ze železničního svršku
170604 Izolační stavební materiály
170802 Stavební materiály na bázi sádry
170904 Směsné stavební a demoliční odpady 190102 Železné materiály získané z pevných                         zbytků po spalování                          190501 Nezkompostovaný podíl komunálního                       nebo podobného odpadu                  190502 Nezkompostovaný podíl odpadů                                 živočišného a rostlinného původy                 

190503 kompost nevyhovůjící jakosti                  190801 Shrabky z česlí                                        190802 Odpady z lapáků písku                            190901 Pevné odpady z primárního čištění      190904 Upotřebené aktivní uhlí                            191001 Železný a ocelový odpad                        191002 Neželezný odpad                                    191201 Papír a lepenka                                        191202 Železné kovy                                            191203 Neželezné kovy                                        191204 Plasty a kaučuk                                      191205 Sklo                                                          191207 Dřevo                                                      191208 Textil                                                        191209 Nerosty                                                   191210 Spalitelný odpad                                      191212 Jiné odpady z mechanické úpravy odpadu
200101 Papír a lepenka
200102 Sklo                                                          200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuch.

200110 Oděvy                                                      200111 Textilní materiály                                     200125 Jedlý olej a tuk                                        200128 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
200138 Dřevo                                                      200139 Plasty
200201 Biologicky rozložitelný odpad                  200301 Směsný komunální odpad
200202 Zemina a kameny
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
200302 Odpad z tržišť
200303 Uliční smetky
200307 Objemný odpad
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace